Girls Varsity Basketball · GIRLS VARSITY VS SCPA 2.18.17